Salg af andelsbolig / bopælspligt

Spørgsmål og svar bedes placeret i den af nedenstående kategorier som passer bedst.
Indlæg placeres kun i Diverse-kategorien hvis der ikke findes en anden passende kategori.
Der kan stilles generelle andelsbolig-spørgsmål til besvarelse af sitets øvrige brugere. Spørgsmål som kræver detaljeret indsigt i en konkret sag, kan ikke forventes besvaret.
Kig først om et lignende spørgsmål er besvaret i et af de over 12.000 indlæg der tidligere er skrevet.
BRUG GERNE SØGEFUNKTIONEN.

Salg af andelsbolig / bopælspligt

Indlægaf kejser » 19/01/2010 20:53

Jeg har i godt 9 mdr. nu arbejdet i København.
Jobbet betød at jeg i en periode måtte forlade min andelsbolig, nybygget, i jylland.
Jeg afventede og ville måske efter nogle måneder flytte tilbage, MEN..
Jobbet var så godt at eg behøvede mere tid og fik derfor lov at fremleje andelsboligen til min søster.
I denne periode bliver det mig klart at jeg ikke ønsker at vende tilbage til andelsboligen. Derfor sætter jeg straks efter fremleje periodens udløb min bolig til salg og krydser fingre for en hurtig overtagelse.

Som alle herinde nok er det bekendt hjælper det ikke noget at krydse fingre og huset er derfor stadig til salg. Undervejs har jeg forsøgt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen at få tilladelse til endnu en fremleje da huset eller blot vil stå tomt.

I dag modtager jeg så et brev fra min andels-bestyrelse som kort og godt skriver at der er bopælspligt i boligen og at de igennem et stykke tid har observeret at jeg ikke opholder mig i boligen tilstækkeligt og de beder mig bringe dette bopæls forhold i orden inden 7 dage....

Hvad pokker gør jeg?? huset ER jo til salg, jeg kunne ikke få arbejde i nærheden og har jo flere gange forsøgt at få tilladelse til at fremleje blot så den ikke skulle stå tom.

Mvh.
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Bopælspligt i salgsperioden af andelsboligen

Indlægaf Løvendahl » 20/01/2010 02:57

Bestyrelsen ved, at du er i en salgssituation, og at du har opsagt dit medlemskab af andelsforeningen, med udtrædelse, når du har fået din bolig solgt.

Du bør derfor skrive tilbage, at du på ingen måde har tænkt dig at misligholde dine forpligtelser overfor andelsforeningen. Men som det er bestyrelsen bekendt, har du sat din andelsbolig til salg og er derfor ikke et medlem, men et udtrædende medlem, som i salgsperioden garanterer vedligeholdelsen af din andelsbolig. Yderligere krav om hvor tit du opholder dig i din andelsbolig, må du anse som irrelevant, da du er et udtrædende medlem.

Hvis bestyrelsen nu skriver tilbage og truer med en eksklusion, skriver du tilbage, at du har svaret, at du er udtrædende medlem og garanteret vedligeholdelsen af din bolig i salgsperioden, og hvis bestyrelsen ikke kan acceptere det, vil du gerne fremlægge dine argumenter for generalforsamlingen.

Bliver du nu ekskluderet af bestyrelsen, skal den efterfølgende anlægge fogedsag for at få dig smidt ud. I fogedsagen henviser du til vedtægtens bestemmelser om, at du har krav på at få sagen forelagt generalforsamlingen. Tjek at det står i dine vedtægter. Du henviser derfor til, at spørgsmålet afgøres i byretten. Fogedretten vil derfor afvise sagen og henvise den til byretten.

Nu kan bestyrelsen så anlægge byretssag, og under retssagen fremviser du til følgende dom, til støtte for at bestyrelsen har handlet forkert. Og hvis det går som i dommen, får du alle sagsomkostninger betalt og nu skal din sag fremlægges for generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil nok være pissesur på bestyrelsen for, at bestyrelsen har brugt 50.000,- af foreningens midler på en retssag den tabte, og hvis jeg var andelshaver, så jeg gerne at bestyrelsen blev gjort personlig erstatningsansvarlig for ikke at have overholdt vedtægterne og påført foreningen et tab.
På selve generalforsamlingen påstår du, at du er flyttet tilbage indtil salget er overstået og at bestyrelsen gøres ansvarlige for udgifterne for retssagen. Dermed har generalforsamlingen intet grundlag for at smide dig ud. Du har naturligvis flyttet din folkeregisteradresse tilbage til andelsboligen før generalforsamlingen.

Derefter forsætter du som du hidtil har gjort, og mon ikke bestyrelsen nu lader dig være i fred!

Retssager mm. kan trække ud, så mon ikke du har fået solgt andelen inden da.

Vedlagte dom får bestyrelsen nok kendskab til, når de under byretssagen finder ud at, at de med urette har ekskluderet dig.


Ufr.2006.83Ø

Bestyrelsen for en andelsboligforening vedtog den 25. marts 2003 at ekskludere medlem M af foreningen, fordi M efter bestyrelsens opfattelse var fraflyttet sin lejlighed, hvorfor M ikke opfyldte § 2 om bopælspligt i vedtægterne for andelsboligforeningen. Af vedtægternes § 8 fremgik, at bestyrelsen i tilfælde af misligholdelse af betaling af boligafgiften kunne udsætte medlemmet af den medlemmet tilhørende lejlighed, og at samme følger indtrådte, såfremt et medlem fraflyttede sin lejlighed, uden at medlemmets andel var overdraget til et nyt medlem. Den 1. april 2003 meddelte M's advokat bestyrelsen, at eksklusionen ønskedes prøvet på en generalforsamling. Herpå reagerede bestyrelsen ikke. Landsretten anførte bl.a., at bestyrelsen ifølge de vedtægter, som generalforsamlingen havde vedtaget, ikke var enekompetent til at træffe afgørelse efter vedtægternes § 8. Da afgørelsen om M's eksklusion af foreningen var af indgribende betydning for M og forudsatte en vurdering af, om M kunne anses for fraflyttet og således ikke længere opfyldte kravet om bopælspligt, fandtes M at have krav på, at afgørelsen blev behandlet på en generalforsamling, hvortil hun blev givet adgang med mulighed for at fremføre sine synspunkter.

Landsrettens begrundelse og resultat

Andelsboligforeningen G's bestyrelse er ifølge de vedtægter, som generalforsamlingen har vedtaget, ikke enekompetent til at træffe afgørelse efter vedtægternes § 8, stk. 2, jf. stk. 1.
Afgørelsen om M's eksklusion af foreningen er af indgribende betydning for hende og forudsætter efter de nævnte bestemmelser i vedtægterne en vurdering af, om hun kan anses for fraflyttet, og dermed om hun ikke længere opfylder kravet om bopæl i foreningens ejendom efter vedtægternes § 2.
På denne baggrund finder landsretten, at M har krav på, at bestyrelsens afgørelse bliver behandlet på en generalforsamling, hvortil hun gives adgang med mulighed for at fremføre sine synspunkter.
Ved ikke at imødekomme M's udtrykkelige anmodning af 1. april 2003 om at få prøvet eksklusionen på en generalforsamling findes foreningen at have tilsidesat så væsentlige retsbeskyttelseshensyn i forhold til hende, at beslutningen om hendes eksklusion af foreningen allerede af denne grund ikke har været berettiget.
Landsretten tager derfor M's påstand om frifindelse til følge.
Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor angivet, idet moms og et samlet retsafgiftsbeløb på 4.050 kr. er inkluderet.

Thi kendes for ret:
M frifindes.
I sagsomkostninger for begge retter skal Andelsboligforeningen G v/B betale 40.000 kr. til statskassen.
P.S. Det er altid interessant for alle at høre, hvordan et problem blev løst i sidste ende, husk derfor at skrive, hvordan problemet blev løst.

Venlig hilsen

Løvendahl
Cand.jur.


Jeg søger p.t. nye udfordringer - se mit CV på http://www.lovendahl.eu
Brugeravatar
Løvendahl
AndelsGuru
AndelsGuru
 
Indlæg: 414
Tilmeldt: 9/11/2007 01:55

Indlægaf kejser » 20/01/2010 10:28

Fedt.

men jeg flytter så folkeregister tilbage, men der er pt. ingen møbler i boligen.. Kan det få betydning?
Synes jo naturligvis det er lidt underligt at en bestyrelse der er bekendt med min situation på denne måde tager kontakt.

Mit job gør jo netop at jeg ikke kan overholde bopælspligten, og det er jo ikke sådan at jeg mis vedligeholder bolig eller indbetaling af husleje. Jeg så jo også helst selv at huset blev solgt hvorved jeg undgik afdrag og husleje betaling.

Bestyrelsen godkender ikke ansøgningen om tilladelse til fremleje og er jo som sagt bekendt med det faktum at boligen er sat til salg.

Mvh Mikkel

ps. fortæller naturligvis løbende hvad der sker i sagen :)

tak for hjælpen
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Udtræden, beboelsespligt og beboelseskrav under salg

Indlægaf Løvendahl » 20/01/2010 15:07

Tak fordi du vil melde tilbage, hvordan sagen blev løst, det vil hjælpe andre, ligesom jeg nu hjælper dig.

Som udgangspunkt, har det ingen betydning, hvor mange møbler der står i andelsboligen, da der ingen krav er herom i vedtægterne. Og bestyrelsen har jo ikke adgang til din bolig, så de kan ikke tjekke det efter og fører bevis for eventuelle påstande, de måtte komme med på generalforsamlingen.

Pointen er, at der sidder en eller anden nidkær formand, som har fået bestyrelsen med på, at når der i vedtægten står, at man har bopælspligt til andelen, så har han, i mine øjne fejlagtigt, taget patent på at tolke reglerne på samme måde for almindelige medlemmer og medlemmer som er udtrædende, og i den forbindelse er ved at erhverve en ny bolig og fraflytte den gamle.

Jeg har ikke fundet retspraksis på præcis denne situation, men det er min holdning, at en forening må forvente, at et udtrædende medlem, som har sat sin andel til salg, ikke længere ønsker at bebo sin andel, som man må forvente vedkommende havde pligt til, hvis han var et almindeligt medlem.

Kom det til en retssag, har du jo garanteret overfor bestyrelsen, at du vedligeholder din bolig og de forpligtelser du måtte have (snerydning, og fælles rengøringsforpligtelser mm.) overfor foreningen. Så foreningen lider jo ingen tab ved at du misligholder din vedligeholdelsespligt, som også er et krav i vedtægterne.

At din bopælspligt ikke overholdes må jo anses for mindre væsentligt end misligholdelse af din vedligeholdelsespligt, da du har sat andelen til salg og bestyrelsen jo frit kan foreslå, at du sælger til en de foreslår, hvis du ikke selv kan finde en køber. Det gør bestyrelsen ikke, de genere dig bare, med det, jeg antager, er en fejltolkning af medlemsparagraffen. Du er ikke almindeligt medlem, men udtrædende medlem, og må derfor antages at have en anden status.
Hvis du var almindeligt medlem, kunne bestyrelsen ikke foreslå, at den anden skulle overtage den andel du ikke benytter, uden at den ekskludere dig først. Det kan bestyrelsen til gengæld nu, da du er udtrædende medlem, men til gengæld kan du nu begynde at bebo noget andet i mellemtiden så længe du garantere dine forpligtelser overfor foreningen omkring vedligeholdelse af din bolig.

En analogi er en juridisk sammenligning af en lignende situation som denne:

En lejer som ulovlig flytter fra sin lejlighed kan udlejer få smidt ud og genudleje til en ny lejer. En lejer som har opsagt sin lejlighed og fraflytter flere måneder før lejeaftalen ophører, kan en udlejer ikke smide ud, da lejeren jo lovligt har opsagt boligen, men udlejer kan tilbyde lejeren, at en anden overtager før tid, men ikke kræve det. Overholder den fraflyttede lejer ikke sine forpligtelser, kan der selvfølgelig anlægges udsættelsessag (udsmidning).

Hvis retten bruger en analogi af dette, så bør retten sammenligne din anmeldelse af udtræden overfor bestyrelsen, som en lejer der opsiger sit lejemål.

I dit tilfælde har foreningen ikke i vedtægterne tilbudt, at den køber din andel, hvorfor du skal ud og sælge den, og denne salgsperiode, som man ikke kender længden på, må anses som en lejers opsigelsesperiode. Såfremt det var af afgørende betydning for foreningens drift at medlemmer i udtrædelsesperioden bebor deres andel, kunne foreningen jo selv tilbyde at overtage andelen, så snart et medlem ønsker at udtræde, så det straks kunne videreoverdrages til et nyt medlem, som ville flytte ind. Da dette tilbud ikke foreligger og du overfor for foreningen har garanteret din vedligeholdelsespligt i salgs/opsigelses og udtrædelsesperioden, må foreningens krav om beboelsespligt i denne periode være mindre væsentlig end, det væsentlige indgreb i dit privatliv det ville være, hvis foreningen ekskluderede dig, for at sætte den andel til salg, som du allerede har sat til salg.

Derfor mener jeg, at formandens/bestyrelsens tolkning af medlemsparagraffen er fejlagtig, og det er min overbevisning, at de ikke vil være urealistisk, at en domstol kom til samme resultat.
P.S. Det er altid interessant for alle at høre, hvordan et problem blev løst i sidste ende, husk derfor at skrive, hvordan problemet blev løst.

Venlig hilsen

Løvendahl
Cand.jur.


Jeg søger p.t. nye udfordringer - se mit CV på http://www.lovendahl.eu
Brugeravatar
Løvendahl
AndelsGuru
AndelsGuru
 
Indlæg: 414
Tilmeldt: 9/11/2007 01:55

Indlægaf kejser » 20/01/2010 15:36

Jeg har nu forfattet et brev til bestyrelsen, det lyder ordret således:

"Vedr. Andelsbolig, Hans Dyres Vej 59, 9300 Sæby

I det jeg henviser til jeres henvendelse 12. Januar vil jeg gøre bestyrelsen opmærksom på at jeg på ingen måde har tænkt mig at misligholde mine forpligtelser overfor andelsforeningen.

Som det er bestyrelsen bekendt, har jeg sat min andelsbolig til salg og er derfor ikke et medlem, men et udtrædende medlem, som i salgsperioden naturligvis garanterer vedligeholdelsen af min andelsbolig.

I øjeblikket er situationen den, at en køber har meldt sig og allerede har lavet en forhåndsaftale på købet. Købet bekræftes dog først når dennes nuværende bolig er solgt.

Yderligere krav om hvor tit jeg opholder mig i min andelsbolig, må jeg anse som irrelevant, da jeg er et udtrædende medlem som garanterer vedligeholdelse i salgsperioden.

Såfremt jeg måtte modtage yderligere henvendelse om bopælspligt fremlægger jeg gerne sagen på en generalforsamling."


Mvh Mikkel Kejser
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Bestyrelsens chikane under salg af andelsbolig

Indlægaf Løvendahl » 20/01/2010 22:23

Jeg synes dit brev lyder fornuftigt, og jeg håber du får solgt boligen.

Jeg håber også at bestyrelsens urimelige psykiske pres er manet i jorden, da de ikke har patent på at tolke vedtægterne. De har ret til at have deres meninger, og du har ret til at være uenig. Du må nok forvente, at når bestyrelsen har overset, at du er et udtrædende medlem, kan den nemt begå flere fejl, og eksempelvis true dig med eksklusion, selvom du har bedt om at få sagen forelagt generalforsamlingen.

Det virker jo omsonst, hvis de vil ekskludere dig, for at sætte din andel til salg, da din andel allerede er sat til salg. Et sådant urimeligt krav, som bestyrelsen begrunder som aftalt ved din tiltrædelse af vedtægten, kan du måske, på grund af den nye situation du er i som udtrædende medlem, få tilsidesat med hjemmel i Aftalelovens § 36, stk. 2.

Er formanden eller bestyrelsen alene efter dig, for at chikanere dig, høre det ind under straffelovens § 267.

Jeg håber, du sover godt om natten, og at du glæder dig over, at det er amatører, som du er oppe imod.
P.S. Det er altid interessant for alle at høre, hvordan et problem blev løst i sidste ende, husk derfor at skrive, hvordan problemet blev løst.

Venlig hilsen

Løvendahl
Cand.jur.


Jeg søger p.t. nye udfordringer - se mit CV på http://www.lovendahl.eu
Brugeravatar
Løvendahl
AndelsGuru
AndelsGuru
 
Indlæg: 414
Tilmeldt: 9/11/2007 01:55

Indlægaf kejser » 20/01/2010 23:24

Jeg sover bestemt fint om natten. Fandt i dag, for sjovs skyld, brevet som jeg i sin tid sendte til bestyrelsen for at få tilladelse til at fremleje frem og i det står der kort og godt

"Da jeg skal flytte til København nå jeg kommer hjem fra Østrig ønsker jeg at fremleje min bolig til min søster og hendes kæreste.
Prisen vil blive den månedlige husleje plus udgifter og eventuelle stigninger.
Håber på bestyrelsens accept"


denne ansøgning er blevet godkendt og som JEG læser det giver jeg ikke selv nogen form for udløbsdato og det gør de heller ikke.
Og medmindre der findes en lov om hvor lang tid man må fremleje sin andelsbolig gør dette sagen meget klar for mig og jeg overvejer at sende en kopi af denne ansøgning, uden yderligere forklaring og så bare lukke den der.

Jeg har desuden været i kontakt med familiens advokat som også foreslår at jeg tager det helt roligt :)

Men for pokker alt det bøvl der er med den slags amatører der ikke har andet at give sig til end at forsøge at spille "proffer" der tror de Lige ved alt om den slags love og regler.
Det er så tydeligt for mig, nu hvor jeg selv har siddet i den bestyrelse, at langt de fleste er ganske almindelige, lad os nu for sjov kalde dem "bonus patere" der forsøger at hævde sig ved at bilde sig ind de har forstand på denne slags sager. Man ser det jo også klart og tydeligt i det brev de formålsløst har forfattet. Vendinger og udtryk som er højesteret værdige.. Sådan at forstå, de har virkelig brugt tid på at skrive i et "korrekt" sprog.

hehe..
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Indlægaf kejser » 20/01/2010 23:24

Jeg sover bestemt fint om natten. Fandt i dag, for sjovs skyld, brevet som jeg i sin tid sendte til bestyrelsen for at få tilladelse til at fremleje frem og i det står der kort og godt

"Da jeg skal flytte til København nå jeg kommer hjem fra Østrig ønsker jeg at fremleje min bolig til min søster og hendes kæreste.
Prisen vil blive den månedlige husleje plus udgifter og eventuelle stigninger.
Håber på bestyrelsens accept"


denne ansøgning er blevet godkendt og som JEG læser det giver jeg ikke selv nogen form for udløbsdato og det gør de heller ikke.
Og medmindre der findes en lov om hvor lang tid man må fremleje sin andelsbolig gør dette sagen meget klar for mig og jeg overvejer at sende en kopi af denne ansøgning, uden yderligere forklaring og så bare lukke den der.

Jeg har desuden været i kontakt med familiens advokat som også foreslår at jeg tager det helt roligt :)

Men for pokker alt det bøvl der er med den slags amatører der ikke har andet at give sig til end at forsøge at spille "proffer" der tror de Lige ved alt om den slags love og regler.
Det er så tydeligt for mig, nu hvor jeg selv har siddet i den bestyrelse, at langt de fleste er ganske almindelige, lad os nu for sjov kalde dem "bonus patere" der forsøger at hævde sig ved at bilde sig ind de har forstand på denne slags sager. Man ser det jo også klart og tydeligt i det brev de formålsløst har forfattet. Vendinger og udtryk som er højesteret værdige.. Sådan at forstå, de har virkelig brugt tid på at skrive i et "korrekt" sprog.

hehe..
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Indlægaf kejser » 20/01/2010 23:34

åh.. a. så kan man sige at min søster ikke bor der længere. Men så kan de jo reelt bare flytte deres folkeregisteradresse tilbage (eller bare den ene af dem)
og jeg kan fortsat betale husleje osv. ?!
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Indlægaf kejser » 21/01/2010 15:07

så har jeg fået læst vedtægterne og der står umiddelbart intet om bopælspligt. Undrer mig over om bestyrelsen fejlagtigt har skrevet til mig på baggrund af hvad der står i Andelsboligloven?!?
For, det er vel op til den enkelte ABF om man vil have en bopælspligt i vedtægterne?
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Indlægaf Løvendahl » 21/01/2010 15:39

I begyndelsen af vedtægterne, ca. § 3, står der, hvem der kan optages som medlemmer. I den forbindelse står der ofte, at medlemmerne har pligt til at bruge, bebo (eller lignende) den erhvervede andel.
P.S. Det er altid interessant for alle at høre, hvordan et problem blev løst i sidste ende, husk derfor at skrive, hvordan problemet blev løst.

Venlig hilsen

Løvendahl
Cand.jur.


Jeg søger p.t. nye udfordringer - se mit CV på http://www.lovendahl.eu
Brugeravatar
Løvendahl
AndelsGuru
AndelsGuru
 
Indlæg: 414
Tilmeldt: 9/11/2007 01:55

fremleje

Indlægaf Hybens » 10/02/2010 17:48

ved godt det er lidt gammel, men man kan vel ikke fremleje i forbindelse med salg, det er vel kun vis man bliver syg, eller soldat eller hvad der nu står i vedtægterne
Brugeravatar
Hybens
Elite Entusiast
Elite Entusiast
 
Indlæg: 73
Tilmeldt: 19/12/2003 19:18
Geografisk sted: Midtjylland

Argumenter for ret til fremleje under andelens salg

Indlægaf Løvendahl » 11/02/2010 09:35

I princippet kan en lejer fremleje sin lejlighed i opsigelsesperioden, og analogt hertil skulle en andelshaver kunne fremleje i salgsperioden. Problemet er imidlertid, at salgsperioden ikke er kendt, hvorfor det er svært at sætte et tidsperspektiv på. Man kunne under salget fremsætte dokumentation for at det tager ca. 300 dage at sælge en andelsbolig i pågældende postnummer, hvorfor man under salget ønsker at fremleje i 6 mdr. Mig bekendt er der ingen praksis på området, men hensynet til at andelshaveren minimerer sine omkostninger i salgsperioden taler klart for en tidsbegrænset fremleje, da hvis foreningen ikke vil have en lejer ind i salgsperioden, så kan foreningen tilbyde at købe andelen, gør den ikke det, kunne det være en slækkelse af forbudet mod fremleje.

Jeg vil teoretisk kunne støtte den idé, hvor fremlejer er initiativtager til at kunne leje andelsboligen tidsbegrænset, med 3 mdrs. aftalt opsigelse i forbindelse med en køber melder sig, hvis intet andet er nævnt i vedtægterne om fremleje. Sælgers muligheder for at begrænse sit tab anser jeg for vigtigere end foreningens krav på, at man kun ved midlertidig forflyttelse kan fremleje. Reglerne om midlertidig forflyttelse gælder for almindelige medlemmer som ikke sælger, men om det kan anvendes på medlemmer som er udtrædende er mere tvivlsomt, da situationen ikke tager højde for, at medlemmet har sat sin lejlighed til salg.

En fremleje under salg er med til, at det udtrædende medlem kan betale sin månedlige ydelse til andelsforeningen, hvilket jeg ser som den primære forpligtelse. At man derfor som udtrædende medlem midlertidigt fremlejer for at kunne opfylde denne forpligtelse med tidsbegrænsning og aftalt opsigelse før tid (på grund af udlejers forhold, som er fremleje under salg), må anses som mindre byrdefuldt for foreningen end manglende betaling af den månedlige fællesudgift.

Vedtægterne regulerer forholdende for medlemmer, som ikke har deres andel til salg. Om vedtægterne kan siges at udstrække sig, således at medlemmer, som har deres andel til salg også er omfattet mener jeg ikke kan være tilfældet. Medlemmer som har deres andel til salg er jo fraflyttende medlemmer, som ikke midlertidigt kan udleje, da de ikke har intentioner om at vende tilbage til foreningen igen. For at disse medlemmer kan påduttes en sådan pligt til ikke at måtte udleje, må det kræves at denne pligt fremgår klart af vedtægterne. Da den ikke gør det kan vedtægtsbestemmelsen ikke benyttes, da medlemmer som ikke vil fraflytte kan udleje, mens dem som der vil fraflytte ikke kan udleje, dette strider mod lighedsprincippet, hvorfor vedtægtsbestemmelsen ikke bør kunne anvendes på fraflyttende medlemmer. Hvis almindelige medlemmer kan udleje, skal fraflyttende medlemmer også kunne udleje.

Hvorfor skulle fraflyttende medlemmer kunne fratages denne rettighed?
P.S. Det er altid interessant for alle at høre, hvordan et problem blev løst i sidste ende, husk derfor at skrive, hvordan problemet blev løst.

Venlig hilsen

Løvendahl
Cand.jur.


Jeg søger p.t. nye udfordringer - se mit CV på http://www.lovendahl.eu
Brugeravatar
Løvendahl
AndelsGuru
AndelsGuru
 
Indlæg: 414
Tilmeldt: 9/11/2007 01:55

Indlægaf Hybens » 11/02/2010 11:47

Grunden til jeg tager det op igen er netop at vi i vores forening har det samme forløb. vi bruger standart vedtægterne, og der står der jo netop

En andelshaver er, når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, be-rettiget til at fremleje eller låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år.

Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.
Brugeravatar
Hybens
Elite Entusiast
Elite Entusiast
 
Indlæg: 73
Tilmeldt: 19/12/2003 19:18
Geografisk sted: Midtjylland

Indlægaf Løvendahl » 11/02/2010 20:52

Hybens skrev:
Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.


Hvis dette ovenstående står i vedtægten, må du ikke fremleje under salg. Og jeg ville ikke købe en andelsbolig i jeres forening, da jeg ikke har lyst til at stå i samme situation, den dag drømmejobbet melder sig, og jeg må flytte uden at kunne sælge på grund af svigtende salg.

Overvej revision af vedtægten - og lav en vedtægt som passer til jeres forening, ABF: Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation som laver standardvedtægten, har lavet en elendig socialistisk orienteret standardvedtægt, som er ude af trit med virkeligheden. De foreninger der blindt tilslutter dig denne er selv ude om de problemer den skaber.


ABF har ikke taget udgangspunkt i jeres forening, da de skrev standardvedtægten. Standarden i vedtægten er laveste fællesnævner, og det lider I under nu.
P.S. Det er altid interessant for alle at høre, hvordan et problem blev løst i sidste ende, husk derfor at skrive, hvordan problemet blev løst.

Venlig hilsen

Løvendahl
Cand.jur.


Jeg søger p.t. nye udfordringer - se mit CV på http://www.lovendahl.eu
Brugeravatar
Løvendahl
AndelsGuru
AndelsGuru
 
Indlæg: 414
Tilmeldt: 9/11/2007 01:55

Indlægaf kejser » 12/05/2010 10:06

så er andelen solgt og alt ånder fred.. det hjalp at jeg skrev at de måtte styre sig. Det er en meget rodet forening og alt gøres mere indviklet end nødvendigt.. desværre.
kejser
Novice
Novice
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19/01/2010 20:30

Endnu et forsøg på eksklusion

Indlægaf jak » 11/11/2010 00:02

Min kæreste er landet i en lignende situation og vi har behov for gode råd.

Kæresten og jeg har valgt at købe hus og flyttede d. 1 juni på landet i vores nye hus. Lejligheden var desværre ikke blevet solgt, men står stadig til salg hos ejendomsmægler (til en helt realistisk pris)

Vi flytter begge vores folkeregisteradresse til vores nye hus og bor ikke i lejligheden. Kæresten får en henvendelse fra en ven, som overvejer at købe lejligheden, og lader ham bo i lejligheden, for dermed forhåbentligt at "overbevise" ham om, at det er det rigtige at købe lejligheden. Bestyrelsen accepterer at mulig køber bor i lejligheden (indtil 1ste august)

Bestyrelsen har nu henvendt sig til kæresten og truet med eksklusion, idet hun ikke opfylder vedtægternes krav om bopælspligt og at fremlejen (som ikke er en fremleje) skal ophøre straks.

Kæresten ligger i forhandlinger om køb med vennen der bor i lejligheden, men andelsforeningens administrator bliver ved med at fremture og har nu fremsendt mail om, at hvis ikke hun indgår frivilligt forlig og betaler foreningens omkostninger, så vil de igangsætte ekslusion.

Se vedhæftede brev fra administrator http://cid-219059042514ce68.office.live.com/self.aspx/Offentlig/brev.docx

Hvordan forholder man sig lige ifht til det ?? Vi er helt overbeviste om at det er personlig vendetta fra en del af den afgående bestyrelse, men det er temmelig svært at bevise. (jf. tidligere kommentar om straffelovens §267)

Vi tænker at det nemmeste er at flytte folkeregisteradresse tilbage til andelsforeningen, og dermed sætte hele situationen på hold indtil købskontrakten er underskrevet.
Lad os derefter antage at der underskrives købsaftale med overtagelsesdato d. 1. februar 2011 – kan man ekskludere kæresten i mellemtiden ?? og hvad gør vi?

Alle gode råd er meget velkomne!

Tak fra Jakob
jak
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 1
Tilmeldt: 10/11/2010 19:25


Tilbage til Diverse spørgsmål og svar om andelsboliger

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst